برچسب ها : ویزای تجاری

اطلاعات مهم برای دارندگان ویزای تجاری ۱۳۲ استرالیای جنوبی

اطلاعات مهم برای دارندگان ویزای تجاری ۱۳۲ استرالیای جنوبی طبق آخرین داده های موجود برنامه SkillSelect ؛ ۷۱۰ فرم تقاضای ویزا برای برنامه های ۱۳۲ تاریخچه مهارت و ۱۳۲ تجارت کارآفرینان در صف انتظار هستند. در حالی که دولت به صدور ویزای موقت ادامه می دهد، این یک یادآوری برای دارندگان ویزا ۱۳۲ و متقاضیان […]ادامه خبر