برچسب ها : مشاغل بهداشت و درمان

معرفی ۱۵ شغل از لیست مشاغل بهداشت و درمان

معرفی ۱۵شغل از لیست مشاغل بهداشت و درمان -متخصص سونوگرافی (۲۵۱۲۱۴) -متخصص شنوایی سنجی (۲۵۲۷۱۱) -متخصص اطفال (۲۵۳۳۲۱) -متخصص بیهوشی (۲۵۳۲۱۱) -متخصص کلیه (۲۵۳۳۲۲) –پزشک عمومی (۲۵۳۱۱۱) – متخصص گفتاردرمانی (۲۵۲۷۱۲) –داروساز (۲۵۱۵۱۳) -هماتولوژیست (۲۵۳۳۱۳) -دامپزشک (۲۳۴۷۱۱) -درمانگر عمومی (۴۱۱۳۱۱) -فیریوتراپیست (۲۵۲۵۱۱) -مددکارخانواده (۴۱۱۷۱۳) -کارشناس سلامت محیط (۲۵۱۳۱۱) -تکنسین اطاق عمل (۳۱۱۲۱۴)ادامه خبر