برچسب ها : متقاضیان برجسته

انعطاف بیشتر دولت استرالیا برای شهروندی متقاضیان برجسته Distinguished Applicants

وزیر استرالیا با صدور بیانیه ای اعلام کرد که مسیر شهروندی برای متقاضیان با استعدادهای خاص آسان تر خواهد شد . بنابراین امتیاز ویژه اقامت برای همه دارندگان ویزای استعداد برجسته و ورزشکاران شرکت کننده در تیم های استرالیا تمدید خواهد شد. و اما شرط ارائه این اقامت ویژه این است که متقاضی دارای ویزای […]ادامه خبر