برچسب ها : لیست مشاغل فنی و مهندسی

معرفی ۱۵ شغل از لیست مشاغل فنی و مهندسی

معرفی ۱۵ شغل از لیست مشاغل فنی و مهندسی –مهندس شیمی (۲۳۳۱۱۱) -مهندسی مواد (۲۳۳۱۱۲) -مهندس عمران (۲۳۳۲۱۱) -مهندس حمل و نقل (۲۳۳۲۱۵) -مهندس برق (۲۳۳۱۱) -مهندس الکترونیک ( ۲۳۳۴۱۱) -مهندس معدن (۲۳۳۶۱۱) -مهندس نفت (۲۳۳۶۱۲) -مهندس مکانیک (۲۳۳۵۱۲) -نقشه کش معماری (۳۱۲۱۱۱) -مهندس شبکه (۲۶۳۱۱۱) -تکنسین معماری نقشه برداری (۳۱۲۱۹۹) -تکنسین برق (۳۱۲۳۱۲) -طراح […]ادامه خبر