برچسب ها : فهرست مشاغل

آخرین تغییرات در فهرست مشاغل DAMA

دولت استرالیا پس از بررسی سالانه تغییرات زیر را برای مهاجران منطقه ای مهارت و تجارت به استرالیای جنوبی (DAMA) انجام داده است. لیست مشاغل استرالیای جنوبی طیف وسیعی از مشاغل جدید را تحت DAMAs با تمرکز بر مهمان نوازی و گردشگری، تجارت موتور، مشاغل کشاورزی، تولیدات و جنگلداری ایجاد کرده است. تعدادی از مشاغل […]ادامه خبر