برچسب ها : فار ساوت کوست (Far South Coast)

تغییرات جدید در شرایط برنامه RDA منطقه (Far South Coast)

تغییرات جدید در شرایط برنامه‌ RDA منطقه فار ساوت کوست (Far South Coast) و نیو ساوت ولز (NSW) استرالیا و لیست مشاغل آنها به شرح زیر می باشند. تمامی درخواست ها باید به شکل الکترونیکی  باشند. مدت زمان پروسه از ۳ ماه به ۲ ماه کاهش یافته است. حداقل نمره زبان مورد نیاز از ۶ […]ادامه خبر