برچسب ها : سابکلاس 189

جدول امتیاز ویزای نیروی کار ماهر مستقل (سابکلاس ۱۸۹)

سن سن حداقل ۱۸ و حداکثر ۲۵ سال:۲۵امتیاز سن حداقل ۲۵ و حداکثر ۳۳سال:۳۰امتیاز سن حداقل ۳۳و حداکثر ۴۰سال:۲۵امتیاز سن حداقل ۴۰و حداکثر۴۵سال:۱۵امتیاز دانش زبانی سطح تسلط ضعیف ۰ امتیاز سطح تسلط متوسط ۱۰ امتیاز سطح تسلط عالی ۲۰ امتیاز سابقه کار سابقه کار خارج از استرالیا زیر ۳ سال ۰ امتیاز حداقل۳ سال و […]ادامه خبر