برچسب ها : جایگاه های مهاجرتی

اعلام تعداد جایگاه های مهاجرتی سال ۲۰۲۲-۲۳

برنامه ریزی پذیرش مهاجر برای تقویت بهبود اقتصادی استرالیا و انسجام اجتماعی در محیط پس از همه گیری بیماری کرونا طراحی شده است. و همچنین تعداد جایگاه های نیروی کار ماهر به ۱۰۹۰۰۰ افزایش خواهد یافت. برنامه مهاجرت سال جاری دارای سطح برنامه ریزی ۱۶۰۰۰۰ مکان با ترکیب زیر خواهد بود: مهارت skill(۱۰۹۹۰۰ مکان) – […]ادامه خبر