برچسب ها : تغییرات جدید در قوانین سازمان مهندسی

تغییرات جدید در قوانین سازمان مهندسی

تغییرات جدید در قوانین سازمان مهندسی تغییرات و به روز رسانی های مهمی در قوانین برای ارزیابی متقاضیان مهاجرت اتفاق افتاده است یا در حال تغییر است. از جمله به این تغییرات می‌توان اشاره کرد. افزایش هزینه ها پس از تأیید نهایی ، در حدود ۲٪ افزایش در تمام هزینه های ارزیابی متقاضیان برای سال […]ادامه خبر