برچسب ها : برنامه ارزیابی

تعطیلی برنامه ارزیابی تجارت (TRS)

تعطیلی برنامه ارزیابی تجارت(TRS) برنامه ارزیابی تجارت (TRS) (trade recognition service) در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۲۰ به علت کم بودن متقاضی تعطیل خواهد شد. بررسی (TRS) برای افرادی که مهارتهای خود را خارج از مسیر کاراموزی رسمی از طریق (OSAP) آموخته اند در استرالیا برای خارج از مرز همچنان قابل دسترس خواهد بود.ادامه خبر