برچسب ها : انتخاب ROI

به روز رسانی برنامه ویزای مهارت (انتخاب ROI) در تاریخ

دعوتنامه اولین گروه ۱۷۰ نفری ویزای سابکلاس ۱۹۰ برای سال جاری هفته گذشته به متقاضیان منتخب ارسال شد. این دعوتنامه ها برای بهترین متقاضیان شاغل در شش بخش مختلف ارسال شد. در حالی که بخش بهداشت و درمان دارای بیشترین سهیمه بود اما ۶۲ درصد از دعوت نامه های باقی مانده به متقاضیان شاغل در […]ادامه خبر