لیست نیروی کار مورد نیاز برای مشاغل منطقه‌ای DMA در ایالت استرالیای جنوبی منتشر شد

 لیست نیروی کار مورد نیاز برای مشاغل منطقه‌ای  DMA در ایالت استرالیای جنوبی منتشر شد

ایالت استرالیای جنوبی لیست مشاغل و نیروی کار مورد نیاز برای مشاغل منطقه‌ای DMA را منتشرکرد، که میتوانید ازطریق ویزای مهارتویزای کار، مهارت یا تخصص استرالیا برای آنها اقدام کنید.

ایالت استرالیای جنوبی نیازمند نیروی کار، در ۱۱۴ شغل در زیرشاخه‌های زیر است:

  •  Agribusiness
  •  Health and aged care
  •  Hospitality and tourism
  •  Mining and construction sectors

 

این مشاغل کل ایالت استرالیای جنوبی را پوشش می‌دهند. 

 

ANZSCO
Code
Occupation Additional Requirements Skills Assessment Authority
۱۲۱۲۱۲ Flower Grower Competent English; Currently not available for state nomination VETASSESS
۱۲۱۲۱۳ Fruit or Nut Grower Competent English; Currently not available for state nomination VETASSESS
۱۲۱۲۱۴ Grain, Oilseed or Pasture Grower Competent English; Currently not available for state nomination VETASSESS
۱۲۱۲۱۵ Grape Grower Competent English; Currently not available for state nomination; Opportunities stronger in wine regions further from Adelaide (i.e. beyond Adelaide Hills, McLaren Vale, Barossa Valley) VETASSESS
۱۲۱۲۱۶ Mixed Crop Farmer Competent English; Currently not available for state nomination VETASSESS
۱۲۱۲۲۱ Vegetable Grower Competent English; Currently not available for state nomination VETASSESS
۱۲۱۲۹۹ Crop Farmers nec Competent English; Currently not available for state nomination VETASSESS
۱۲۱۳۱۲ Beef Cattle Farmer Competent English; Currently not available for state nomination VETASSESS
۱۲۱۳۱۳ Dairy Cattle Farmer Competent English; Currently not available for state nomination VETASSESS
۱۲۱۳۱۷ Mixed Livestock Farmer Competent English; Currently not available for state nomination VETASSESS
۱۲۱۳۱۸ Pig Farmer Competent English; Currently not available for state nomination VETASSESS
۱۲۱۳۲۱ Poultry Farmer Competent English; Currently not available for state nomination VETASSESS
۱۲۱۳۲۲ Sheep Farmer Competent English; Currently not available for state nomination VETASSESS
۱۲۱۴۱۱ Mixed Crop and Livestock Farmer Competent English; Currently not available for state nomination VETASSESS
۱۳۱۱۱۲ Sales and Marketing Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia AIM
۱۳۱۱۱۳ Advertising Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia AIM
۱۳۱۱۱۴ Public Relations Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Currently not available for state nomination AIM
۱۳۲۱۱۱ Corporate Services Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 VETASSESS
۱۳۲۲۱۱ Finance Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; South Australian graduates must be currently working in their field in South Australia for the last 12 months; Only available to applicants currently residing in South Australia CPA / CA /IPA
۱۳۲۳۱۱ Human Resource Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 AIM
۱۳۲۵۱۱ Research and Development Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 VETASSESS
۱۳۳۱۱۱ Construction Project Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 05/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 05/07/2019 VETASSESS
۱۳۳۱۱۲ Project Builder Proficient English (or Proficient Plus overall); Currently not available for state nomination VETASSESS
۱۳۳۲۱۱ Engineering Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia Engineers Australia /AIM
۱۳۳۴۱۱ Manufacturer Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Research job opportunities for your particular specialisation; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۱۳۳۵۱۱ Production Manager (Forestry) Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Opportunities may be stronger in forestry regions (i.e. Limestone Coast); Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۱۳۳۵۱۲ Production Manager (Manufacturing) Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Research job opportunities for your particular specialisation; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۱۳۳۵۱۳ Production Manager (Mining) Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۱۳۳۶۱۱ Supply and Distribution Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia; Only available to applicants currently residing in South Australia AIM
۱۳۳۶۱۲ Procurement Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Currently not available for state nomination AIM
۱۳۴۲۱۱ Medical Administrator Proficient English (or Proficient Plus overall); Currently not available for state nomination VETASSESS
۱۳۴۲۱۲ Nursing Clinical Director Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 ANMAC
۱۳۴۲۱۳ Primary Health Organisation Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 VETASSESS
۱۳۴۲۱۴ Welfare Centre Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 ACWA
۱۳۴۲۹۹ Health and Welfare Services Managers nec Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 VETASSESS
۱۳۵۱۱۲ ICT Project Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; See additional instructions; ۷۵ points required; Only available to applicants currently residing in South Australia ACS
۱۳۵۱۹۹ ICT Managers nec Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; See additional instructions; ۷۵ points required; Only available to applicants currently residing in South Australia ACS
۱۳۹۹۱۱ Art Administrator or Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۱۳۹۹۱۴ Quality Assurance Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۱۳۹۹۹۹ Specialist Managers nec Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Research job opportunities for your particular specialisation; Excludes Ambassador, Archbishop and Bishop; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۱۴۱۱۱۱ Cafe or Restaurant Manager Competent Plus English (or Proficient overall); Currently not available for state nomination VETASSESS
۱۴۱۳۱۱ Hotel or Motel Manager Competent Plus English (or Proficient overall); Currently not available for state nomination VETASSESS
۱۴۱۹۹۹ Accommodation and Hospitality Managers nec Competent Plus English (or Proficient overall); Currently not available for state nomination VETASSESS
۱۴۹۲۱۲ Customer Service Manager Proficient Plus English (or Superior overall); Currently not available for state nomination VETASSESS
۱۴۹۳۱۱ Conference and Event Organiser Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۱۴۹۹۱۳ Facilities Manager Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۱۴۹۹۱۴ Financial Institution Branch Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Currently not available for state nomination VETASSESS
۲۱۱۳۱۱ Photographer Competent English; Not available for High Points nomination from 12/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 12/07/2019; Preparedness to self-employ; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۱۲۳۱۴ Film and Video Editor Competent English; Not available for High Points nomination from 15/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 15/07/2019 VETASSESS
۲۲۲۱۱۲ Finance Broker Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۲۲۱۱۳ Insurance Broker Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۲۳۱۱۲ Recruitment Consultant Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۲۴۱۱۲ Mathematician Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۲۴۱۱۳ Statistician Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 09/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 09/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۲۴۲۱۴ Records Manager Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۲۴۳۱۱ Economist Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۲۴۷۱۱ Management Consultant Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 05/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 05/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۲۴۷۱۲ Organisation and Methods Analyst Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۲۴۹۱۲ Liaison Officer Competent Plus English (or Proficient overall); Currently not available for state nomination VETASSESS
۲۲۴۹۹۹ Information and Organisation Professionals nec Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۲۵۱۱۱ Advertising Specialist Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۲۵۲۱۱ ICT Account Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 05/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 05/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۲۵۲۱۲ ICT Business Development Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۲۵۲۱۳ ICT Sales Representative Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۲۵۳۱۱ Public Relations Professional Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۲۵۴۹۹ Technical Sales Representatives nec Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۳۲۱۱۱ Architect Competent Plus English (or Proficient overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for High Points nomination from 12/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 12/07/2019 AACA
۲۳۲۲۱۲ Surveyor Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for High Points nomination from 05/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 05/07/2019 SSSI
۲۳۲۳۱۲ Industrial Designer Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for High Points nomination from 05/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 05/07/2019; Preparedness to self-employ; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۳۲۴۱۱ Graphic Designer Competent English; Not available for High Points nomination from 07/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 07/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۳۲۴۱۲ Illustrator Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۳۲۴۱۳ Multimedia Designer Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Currently not available for state nomination VETASSESS
۲۳۲۴۱۴ Web Designer Competent English; Not available for High Points nomination from 12/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 12/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۳۲۶۱۱ Urban And Regional Planner Competent English; Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019 VETASSESS
۲۳۳۱۱۱ Chemical Engineer Proficient English (or Proficient Plus overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia Engineers Australia
۲۳۳۲۱۱ Civil Engineer Proficient English (or Proficient Plus overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia Engineers Australia
۲۳۳۲۱۲ Geotechnical Engineer Proficient English (or Proficient Plus overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia Engineers Australia
۲۳۳۲۱۳ Quantity Surveyor Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia AIQS
۲۳۳۲۱۴ Structural Engineer Proficient English (or Proficient Plus overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia Engineers Australia
۲۳۳۲۱۵ Transport Engineer Proficient English (or Proficient Plus overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia Engineers Australia
۲۳۳۳۱۱ Electrical Engineer Proficient English (or Proficient Plus overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia Engineers Australia
۲۳۳۴۱۱ Electronics Engineer Proficient English (or Proficient Plus overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia Engineers Australia
۲۳۳۵۱۱ Industrial Engineer Proficient English (or Proficient Plus overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia Engineers Australia
۲۳۳۵۱۲ Mechanical Engineer Proficient English (or Proficient Plus overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia Engineers Australia
۲۳۳۵۱۳ Production or Plant Engineer Proficient English (or Proficient Plus overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia Engineers Australia
۲۳۳۶۱۱ Mining Engineer (excluding Petroleum) Proficient English (or Proficient Plus overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia Engineers Australia
۲۳۳۶۱۲ Petroleum Engineer Proficient English (or Proficient Plus overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia Engineers Australia
۲۳۳۹۹۹ Engineering Professionals nec Proficient English (or Proficient Plus overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for High Points nomination from 06/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 06/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia Engineers Australia
۲۳۴۱۱۱ Agricultural Consultant Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۳۴۱۱۲ Agricultural Scientist Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۳۴۱۱۳ Forester Competent English; Not available for High Points nomination from 08/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 08/07/2019; Opportunities may be stronger in forestry regions (i.e. Limestone Coast); Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۳۴۲۱۱ Chemist Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 08/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 08/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۳۴۲۱۲ Food Technologist Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۳۴۲۱۳ Wine Maker Competent English; Currently not available for state nomination; Opportunities stronger in wine regions further from Adelaide (i.e. beyond Adelaide Hills, McLaren Vale, Barossa Valley) VETASSESS
۲۳۴۴۱۱ Geologist Proficient English (or Proficient Plus overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; South Australian graduates must be currently working in their field in South Australia for the last 12 months; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۳۴۴۱۲ Geophysicist Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۳۴۴۱۳ Hydrogeologist Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۳۴۵۱۱ Life Scientist (General) Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۳۴۵۱۳ Biochemist Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۳۴۵۱۴ Biotechnologist Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۳۴۵۱۵ Botanist Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۳۴۵۱۶ Marine Biologist Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۳۴۵۱۷ Microbiologist Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۳۴۵۱۸ Zoologist Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۳۴۵۹۹ Life Scientists nec Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۳۴۶۱۱ Medical Laboratory Scientist Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 AIMS
۲۳۴۹۱۴ Physicist (Medical Physicist Only) Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 VETASSESSACPSEM
۲۴۱۱۱۱ Early Childhood (Pre-primary School) Teacher Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia AITSL
۲۴۱۵۱۱ Special Needs Teacher Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia AITSL
۲۴۱۵۱۲ Teacher of the Hearing Impaired Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia AITSL
۲۴۱۵۱۳ Teacher of the Sight Impaired Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia AITSL
۲۴۱۵۹۹ Special Education Teachers nec Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia AITSL
۲۴۲۲۱۱ Vocational Education Teacher (Trades) Proficient English (or Proficient Plus overall); Currently not available for state nomination; Skills assessment by TRA required TRA
۲۴۹۲۱۲ Dance Teacher (Private Tuition) Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Preparedness to self-employ; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۴۹۲۱۴ Music Teacher (Private Tuition) Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Preparedness to self-employ; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۴۹۲۹۹ Private Tutors and Teachers nec Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; Preparedness to self-employ; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۵۱۲۱۱ Medical Diagnostic Radiographer Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 ASMIRT
۲۵۱۲۱۴ Sonographer Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 ASMIRT
۲۵۱۳۱۲ Occupational Health and Safety Advisor Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 VETASSESS
۲۵۱۴۱۱ Optometrist Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 OCANZ
۲۵۱۹۱۱ Health Promotion Officer Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 VETASSESS
۲۵۲۱۱۱ Chiropractor Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 CCEA
۲۵۲۴۱۱ Occupational Therapist Proficient English (or Proficient Plus overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 OTC
۲۵۲۵۱۱ Physiotherapist Proficient English (or Proficient Plus overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 APC
۲۵۲۶۱۱ Podiatrist Proficient English (or Proficient Plus overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 APodC /ANZPAC
۲۵۲۷۱۱ Audiologist Proficient English (or Proficient Plus overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 VETASSESS
۲۵۲۷۱۲ Speech Pathologist Proficient English (or Proficient Plus overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 SPA
۲۵۳۱۱۱ General Practitioner Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Full – General registration in Australia is required Medical Board of Australia
۲۵۳۱۱۲ Resident Medical Officer Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Full – General registration in Australia is required Medical Board of Australia
۲۵۳۲۱۱ Anaesthetist Proficient English (or Proficient Plus overall); Currently not available for state nomination Medical Board of Australia
۲۵۳۳۲۱ Paediatrician Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 Medical Board of Australia
۲۵۳۳۹۹ Specialist Physicians nec Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 Medical Board of Australia
۲۵۳۴۱۱ Psychiatrist Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 Medical Board of Australia
۲۵۳۵۱۱ Surgeon (General) Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 Medical Board of Australia
۲۵۳۵۱۴ Orthopaedic Surgeon Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 Medical Board of Australia
۲۵۳۹۹۹ Medical Practitioners nec Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Full – General registration in Australia is required Medical Board of Australia
۲۵۴۱۱۱ Midwife Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 ANMAC
۲۵۴۳۱۱ Nurse Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); ۵ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 ANMAC
۲۵۴۴۱۱ Nurse Practitioner Proficient English (or Proficient Plus overall); ۵ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 ANMAC
۲۵۴۴۱۲ Registered Nurse (Aged Care) Proficient English (or Proficient Plus overall); ۵ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 ANMAC
۲۵۴۴۱۳ Registered Nurse (Child And Family Health) Proficient English (or Proficient Plus overall); ۵ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 ANMAC
۲۵۴۴۱۴ Registered Nurse (Community Health) Proficient English (or Proficient Plus overall); ۵ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 ANMAC
۲۵۴۴۱۵ Registered Nurse (Critical Care And Emergency) Proficient English (or Proficient Plus overall); ۵ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 ANMAC
۲۵۴۴۱۶ Registered Nurse (Developmental Disability) Proficient English (or Proficient Plus overall); ۵ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 ANMAC
۲۵۴۴۱۷ Registered Nurse (Disability And Rehabilitation) Proficient English (or Proficient Plus overall); ۵ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 ANMAC
۲۵۴۴۱۸ Registered Nurse (Medical) Proficient English (or Proficient Plus overall); ۵ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 ANMAC
۲۵۴۴۲۱ Registered Nurse (Medical Practice) Proficient English (or Proficient Plus overall); ۵ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 ANMAC
۲۵۴۴۲۲ Registered Nurse (Mental Health) Proficient English (or Proficient Plus overall); ۵ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 ANMAC
۲۵۴۴۲۳ Registered Nurse (Perioperative) Proficient English (or Proficient Plus overall); ۵ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 ANMAC
۲۵۴۴۲۴ Registered Nurse (Surgical) Proficient English (or Proficient Plus overall); ۵ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 ANMAC
۲۵۴۴۲۵ Registered Nurse (Paediatrics) Proficient English (or Proficient Plus overall); ۵ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 ANMAC
۲۵۴۴۹۹ Registered Nurses nec Proficient English (or Proficient Plus overall); ۵ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 ANMAC
۲۶۱۱۱۱ ICT Business Analyst Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; 75 points required; See additional instructions; Only available to applicants currently residing in South Australia; 75 points required; Only available to applicants currently residing in South Australia ACS
۲۶۱۱۱۲ Systems Analyst Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; See additional instructions; ۷۵ points required; Only available to applicants currently residing in South Australia ACS
۲۶۱۲۱۱ Multimedia Specialist Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; See additional instructions; ۷۵ points required; Only available to applicants currently residing in South Australia ACS
۲۶۱۲۱۲ Web Developer Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; See additional instructions; ۷۵ points required; Only available to applicants currently residing in South Australia ACS
۲۶۱۳۱۱ Analyst Programmer Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; See additional instructions; ۷۵ points required; Only available to applicants currently residing in South Australia ACS
۲۶۱۳۱۲ Developer Programmer Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; See additional instructions; ۷۵ points required; Only available to applicants currently residing in South Australia ACS
۲۶۱۳۱۳ Software Engineer Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; See additional instructions; ۷۵ points required; Only available to applicants currently residing in South Australia ACS
۲۶۱۳۱۴ Software Tester Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; See additional instructions; ۷۵ points required; Only available to applicants currently residing in South Australia ACS
۲۶۱۳۹۹ Software and Applications Programmers nec Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; See additional instructions; ۷۵ points required; Only available to applicants currently residing in South Australia ACS
۲۶۲۱۱۱ Database Administrator Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; See additional instructions; ۷۵ points required; Only available to applicants currently residing in South Australia ACS
۲۶۲۱۱۲ ICT Security Specialist Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; See additional instructions; ۷۵ points required; Only available to applicants currently residing in South Australia ACS
۲۶۲۱۱۳ Systems Administrator Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 05/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 05/07/2019; See additional instructions; ۷۵ points required; Only available to applicants currently residing in South Australia ACS
۲۶۳۱۱۱ Computer Network and Systems Engineer Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; See additional instructions; ۷۵ points required; Only available to applicants currently residing in South Australia ACS
۲۶۳۱۱۲ Network Administrator Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; See additional instructions; ۷۵ points required; Only available to applicants currently residing in South Australia ACS
۲۶۳۱۱۳ Network Analyst Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; See additional instructions; ۷۵ points required; Only available to applicants currently residing in South Australia ACS
۲۶۳۲۱۱ ICT Quality Assurance Engineer Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; See additional instructions; ۷۵ points required; Only available to applicants currently residing in South Australia ACS
۲۶۳۲۱۲ ICT Support Engineer Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; See additional instructions; ۷۵ points required; Only available to applicants currently residing in South Australia ACS
۲۶۳۲۱۳ ICT Systems Test Engineer Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for High Points nomination from 05/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 05/07/2019; See additional instructions; ۷۵ points required; Only available to applicants currently residing in South Australia ACS
۲۶۳۲۹۹ ICT Support and Test Engineers nec Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; See additional instructions; ۷۵ points required; Only available to applicants currently residing in South Australia ACS
۲۷۲۱۱۴ Rehabilitation Counsellor Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۷۲۱۱۵ Student Counsellor Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۷۲۱۹۹ Counsellors nec Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۷۲۳۱۱ Clinical Psychologist Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 APS
۲۷۲۳۱۲ Educational Psychologist Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 APS
۲۷۲۳۱۴ Psychotherapist Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 VETASSESS
۲۷۲۳۹۹ Psychologists nec Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 APS
۲۷۲۴۹۹ Social Professionals nec Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Research job opportunities for your particular specialisation; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۷۲۵۱۱ Social Worker Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 AASW
۲۷۲۶۱۲ Recreation Officer Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۲۷۲۶۱۳ Welfare Worker Competent Plus English (or Proficient overall); ۲ years’ work experience in field; Currently not available for state nomination ACWA
۳۱۱۱۱۱ Agricultural Technician Competent Plus English (or Proficient overall); Currently not available for state nomination VETASSESS
۳۱۱۲۱۳ Medical Laboratory Technician Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia AIMS
۳۱۱۲۱۵ Pharmacy Technician Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۳۱۱۲۱۶ Pathology Collector Competent Plus English (or Proficient overall); Currently not available for state nomination AIMS
۳۱۱۲۹۹ Medical Technicians nec Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۳۱۱۴۱۱ Chemistry Technician Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019 VETASSESS
۳۱۱۴۱۲ Earth Science Technician Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 VETASSESS
۳۱۱۴۱۳ Life Science Technician Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 VETASSESS
۳۱۱۴۹۹ Science Technicians nec Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 VETASSESS
۳۱۲۱۱۱ Architectural Draftsperson Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۳۱۲۲۱۱ Civil Engineering Draftsperson Competent Plus English (or Proficient overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia Engineers Australia /VETASSESS
۳۱۲۲۱۲ Civil Engineering Technician Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۳۱۲۳۱۱ Electrical Engineering Draftsperson Competent Plus English (or Proficient overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia Engineers Australia
۳۱۲۳۱۲ Electrical Engineering Technician Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for High Points nomination from 09/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 09/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia TRA
۳۱۲۶۱۱ Safety Inspector Competent Plus English (or Proficient overall); Currently not available for state nomination VETASSESS
۳۱۲۹۱۱ Maintenance Planner Competent Plus English (or Proficient overall); Currently not available for state nomination VETASSESS
۳۱۲۹۱۲ Metallurgical or Materials Technician Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۳۱۲۹۱۳ Mine Deputy Competent Plus English (or Proficient overall); Currently not available for state nomination VETASSESS
۳۱۲۹۹۹ Building and Engineering Technicians nec Competent Plus English (or Proficient overall); Currently not available for state nomination; Research job opportunities for your particular specialisation Engineers Australia /VETASSESS
۳۱۳۱۱۱ Hardware Technician Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia TRA
۳۱۳۱۱۲ ICT Customer Support Officer Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia TRA
۳۱۳۱۱۳ Web Administrator Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; See additional instructions; ۷۵ points required; Only available to applicants currently residing in South Australia ACS
۳۱۳۱۹۹ ICT Support Technicians nec Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia TRA
۳۲۱۱۱۱ Automotive Electrician Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۲۱۲۱۱ Motor Mechanic (General) Competent English; Currently not available for state nomination TRA
۳۲۱۲۱۲ Diesel Motor Mechanic Competent English; Currently not available for state nomination TRA
۳۲۱۲۱۳ Motorcycle Mechanic Competent English; Currently not available for state nomination TRA
۳۲۱۲۱۴ Small Engine Mechanic Competent English; Currently not available for state nomination TRA
۳۲۲۲۱۱ Sheetmetal Trades Worker Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۲۲۳۱۱ Metal Fabricator Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۲۲۳۱۲ Pressure Welder Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۲۲۳۱۳ Welder (First Class) Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۲۳۲۱۱ Fitter (General) Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۲۳۲۱۲ Fitter and Turner Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۲۳۲۱۳ Fitter-Welder Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۲۳۲۱۴ Metal Machinist (First Class) Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۲۳۲۹۹ Metal Fitters and Machinists nec Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۲۳۴۱۲ Toolmaker Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۲۴۱۱۱ Panelbeater Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۲۴۲۱۱ Vehicle Body Builder Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۲۴۲۱۲ Vehicle Trimmer Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۲۴۳۱۱ Vehicle Painter Competent English; Currently not available for state nomination TRA
۳۳۱۱۱۱ Bricklayer Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۳۱۱۱۲ Stonemason Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۳۱۲۱۱ Carpenter and Joiner Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۳۱۲۱۲ Carpenter Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۳۱۲۱۳ Joiner Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۳۲۱۱۱ Floor Finisher Competent English; Currently not available for state nomination TRA
۳۳۲۲۱۱ Painting Trades Worker Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۳۳۱۱۱ Glazier Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۳۳۲۱۱ Fibrous Plasterer Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۳۳۲۱۲ Solid Plasterer Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۳۳۳۱۱ Roof Tiler Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۳۳۴۱۱ Wall and Floor Tiler Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۳۴۱۱۱ Plumber (General) Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۳۴۱۱۲ Airconditioning and Mechanical Services Plumber Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۴۱۱۱۱ Electrician (General) Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۴۲۱۱۱ Airconditioning and Refrigeration Mechanic Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۴۲۳۱۱ Business Machine Mechanic Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۴۲۳۱۳ Electronic Equipment Trades Worker Competent English; Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019 TRA
۳۴۲۳۱۴ Electronic Instrument Trades Worker (General) Competent English; Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019 TRA
۳۴۲۳۱۵ Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) Competent English; Not available for High Points nomination from 04/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 04/07/2019 TRA
۳۵۱۱۱۱ Baker Competent English; Currently not available for state nomination TRA
۳۵۱۱۱۲ Pastry Cook Competent English; Currently not available for state nomination TRA
۳۵۱۲۱۱ Butcher or Smallgoods Maker Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۵۱۳۱۱ Chef Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia TRA
۳۵۱۴۱۱ Cook Competent English; Currently not available for state nomination TRA
۳۶۲۲۱۱ Gardener (General) Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia TRA
۳۶۲۲۱۲ Arborist Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۶۲۲۱۳ Landscape Gardener Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia TRA
۳۶۲۳۱۱ Greenkeeper Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia TRA
۳۶۲۴۱۱ Nurseryperson Competent English; Currently not available for state nomination TRA
۳۹۱۱۱۱ Hairdresser Competent English; ۳ years’ work experience in field; Currently not available for state nomination; South Australian graduates must be currently working in their field in South Australia for the last 12 months TRA
۳۹۳۲۱۳ Dressmaker or Tailor Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Preparedness to self-employ; Only available to applicants currently residing in South Australia TRA
۳۹۴۱۱۱ Cabinetmaker Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۹۹۱۱۱ Boat Builder and Repairer Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۳۹۹۱۱۲ Shipwright Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 TRA
۴۱۱۱۱۱ Ambulance Officer Competent Plus English (or Proficient overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019 VETASSESS
۴۱۱۲۱۱ Dental Hygienist Competent English; Currently not available for state nomination VETASSESS
۴۱۱۲۱۳ Dental Technician Competent English; Currently not available for state nomination TRA
۴۱۱۲۱۴ Dental Therapist Competent English; Currently not available for state nomination VETASSESS
۴۱۱۳۱۱ Diversional Therapist Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۴۱۱۴۱۱ Enrolled Nurse Proficient English (or Proficient Plus overall); Currently not available for state nomination ANMAC
۴۱۱۷۱۱ Community Worker Competent Plus English (or Proficient overall); ۲ years’ work experience in field; Currently not available for state nomination ACWA
۴۱۱۷۱۲ Disabilities Services Officer Competent English; Currently not available for state nomination ACWA
۴۱۱۷۱۳ Family Support Worker Competent English; Currently not available for state nomination ACWA
۴۱۱۷۱۶ Youth Worker Competent Plus English (or Proficient overall); ۲ years’ work experience in field; Currently not available for state nomination ACWA
۴۵۲۳۱۵ Swimming Coach or Instructor Competent English; Not available for Chain Migration nomination from 14/08/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۵۱۱۱۱۱ Contract Administrator Competent Plus English (or Proficient overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for High Points nomination from 07/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 07/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۵۱۱۱۱۲ Program or Project Administrator Competent Plus English (or Proficient overall); ۳ years’ work experience in field; Not available for High Points nomination from 05/07/2019; Not available for Chain Migration nomination from 05/07/2019; Only available to applicants currently residing in South Australia VETASSESS
۶۱۱۲۱۱ Insurance Agent Competent English; Currently not available for state nomination VETASSESS
۶۱۲۱۱۲ Property Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Currently not available for state nomination; Must be prepared to undertake relevant registration course(s) and familiarise with local market VETASSESS
۶۱۲۱۱۵ Real Estate Representative Proficient English (or Proficient Plus overall); Currently not available for state nomination; Must be prepared to undertake relevant registration course(s) and familiarise with local market VETASSESS

 

منبع: لیست به روز مشاغل استرالیای جنوبی

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.