لیست مشاغل MLTSSL استرالیا در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹

 لیست مشاغل MLTSSL استرالیا در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹

لیست بلند مدت استراتژیک مهارت های استرالیا که به لیست مشاغل (SOL) معروف است به شرح زیر است  این لیست نزدیک به ۲۱۶ شغل را پوشش داده است.

مشاغل موجود در این لیست از ۱۱ مارچ سال ۲۰۱۹ قابل دسترسی بودند ولی بعضی از مشاغل حذف شده و برخی دیگر هم اضافه شده که در خبرهای قبلی درمورد مشاغل اضافه شده و حذف شده ی آن توضیح داده ایم.برای اطلاع از آن مشاغل به لینک زیر مراجعه کنید مشاغلی که از لیست مشاغل مهاجرتی مهارتی استرالیا حذف می‌شوند

 

S.No کدANZSCO شغل سازمان ارزیابی سطح مهارت
۱ ۱۳۹۹۱۱ Arts Administrator or Manager VETASSESS ۱
۲ ۱۳۹۹۱۲ Environmental Manager VETASSESS ۱
۳ ۲۱۱۱۱۲ Dancer or Choreographer VETASSESS ۱
۴ ۲۱۱۲۱۲ Music Director VETASSESS ۱
۵ ۲۱۱۲۱۳ Musician (Instrumental) VETASSESS ۱
۶ ۲۱۲۱۱۱ Artistic Director VETASSESS ۱
۷ ۲۲۴۱۱۳ Statistician VETASSESS ۱
۸ ۲۲۴۳۱۱ Economist VETASSESS ۱
۹ ۲۳۳۶۱۱ Mining Engineer (Excluding Petroleum) Engineers Australia ۱
۱۰ ۲۳۳۶۱۲ Petroleum Engineer Engineers Australia ۱
۱۱ ۲۳۳۹۹۹ (nec) Engineering Professionals Engineers Australia ۱
۱۲ ۲۳۴۲۱۱ Chemist VETASSESS ۱
۱۳ ۲۳۴۲۱۲ Food Technologist VETASSESS ۱
۱۴ ۲۳۴۳۱۲ Environmental Consultant VETASSESS ۱
۱۵ ۲۳۴۳۱۳ Environmental Research Scientist VETASSESS ۱
۱۶ ۲۳۴۳۹۹ Environmental Scientist (nec) VETASSESS ۱
۱۷ ۲۳۴۴۱۲ Geophysicist VETASSESS ۱
۱۸ ۲۳۴۴۱۳ Hydrogeologist VETASSESS ۱
۱۹ ۲۳۴۵۱۱ Life Scientist (General) VETASSESS ۱
۲۰ ۲۳۴۵۱۳ Biochemist VETASSESS ۱
۲۱ ۲۳۴۵۱۴ Biotechnologist VETASSESS ۱
۲۲ ۲۳۴۵۱۵ Botanist VETASSESS ۱
۲۳ ۲۳۴۵۱۶ marine biologist VETASSESS ۱
۲۴ ۲۳۴۵۱۷ Microbiologist VETASSESS ۱
۲۵ ۲۳۴۵۱۸ Zoologist VETASSESS ۱
۲۶ ۲۳۴۵۹۹ Life Scientists (nec) VETASSESS ۱
۲۷ ۲۳۴۹۱۱ Conservator VETASSESS ۱
۲۸ ۲۳۴۹۱۲ Metallurgist VETASSESS ۱
۲۹ ۲۳۴۹۱۳ Meteorologist VETASSESS ۱
۳۰ ۲۳۴۹۹۹ Natural and Physical Science Professionals (nec) VETASSESS ۱
۳۱ ۲۴۲۱۱۱ University Lecturer VETASSESS ۱
۳۲ ۲۶۱۲۱۱ Multimedia Specialist ACS ۱
۳۳ ۲۶۱۳۹۹ Software and Applications Programmers (nec) ACS ۱
۳۴ ۳۶۱۱۱۲ Horse Trainer TRA ۱
۳۵ ۴۵۲۳۱۶ Tennis Coach VETASSESS ۱
۳۶ ۴۵۲۴۱۱ Footballer VETASSESS ۱
۳۷ ۱۳۳۱۱۱ Construction Project Manager VETASSESS ۱
۳۸ ۱۳۳۱۱۲ Project Builder VETASSESS ۱
۳۹ ۱۳۳۲۱۱ Engineering Manager EA/AIM ۱
۴۰ ۱۳۴۱۱۱ Child Care Centre Manager TRA ۱
۴۱ ۱۳۴۲۱۱ Medical Administrator VETASSESS ۱
۴۲ ۱۳۴۲۱۲ Nursing Clinical Director ANMAC ۱
۴۳ ۱۳۴۲۱۳ Primary Health Organisation Manager VETASSESS ۱
۴۴ ۱۳۴۲۱۴ Welfare Centre Manager ACWA ۱
۴۵ ۲۲۱۱۱۱ Accountant (General) CPAA/CA/IPA ۱
۴۶ ۲۲۱۱۱۲ Management Accountant CPAA/CA/IPA ۱
۴۷ ۲۲۱۱۱۳ Taxation Accountant CPAA/CA/IPA ۱
۴۸ ۲۲۱۲۱۳ External Auditor CPAA/CA/IPA ۱
۴۹ ۲۲۱۲۱۴ Internal Auditor VETASSESS ۱
۵۰ ۲۲۴۱۱۱ Actuary VETASSESS ۱
۵۱ ۲۲۴۵۱۱ Land Economist VETASSESS ۱
۵۲ ۲۲۴۵۱۲ Valuer VETASSESS ۱
۵۳ ۲۳۲۱۱۱ Architect AACA ۱
۵۴ ۲۳۲۱۱۲ Landscape Architect VETASSESS ۱
۵۵ ۲۳۲۲۱۲ Surveyor SSSI ۱
۵۶ ۲۳۲۲۱۳ Cartographer VETASSESS ۱
۵۷ ۲۳۲۲۱۴ Other Spatial Scientist VETASSESS ۱
۵۸ ۲۳۳۱۱۱ Chemical Engineer EA ۱
۵۹ ۲۳۳۱۱۲ Materials Engineer EA ۱
۶۰ ۲۳۳۲۱۱ Civil Engineer EA ۱
۶۱ ۲۳۳۲۱۲ Geotechnical Engineer EA ۱
۶۲ ۲۳۳۲۱۳ Quantity Surveyor AIQS ۱
۶۳ ۲۳۳۲۱۴ Structural Engineer EA ۱
۶۴ ۲۳۳۲۱۵ Transport Engineer EA ۱
۶۵ ۲۳۳۳۱۱ Electrical Engineer EA ۱
۶۶ ۲۳۳۴۱۱ Electronics Engineer EA ۱
۶۷ ۲۳۳۵۱۱ Industrial Engineer EA ۱
۶۸ ۲۳۳۵۱۲ Mechanical Engineer EA ۱
۶۹ ۲۳۳۵۱۳ Production or Plant Engineer EA ۱
۷۰ ۲۳۳۹۱۱ Aeronautical Engineer EA ۱
۷۱ ۲۳۳۹۱۲ Agricultural Engineer EA ۱
۷۲ ۲۳۳۹۱۳ Biomedical Engineer EA ۱
۷۳ ۲۳۳۹۱۴ Engineering Technologist EA ۱
۷۴ ۲۳۳۹۱۵ Environmental Engineer EA ۱
۷۵ ۲۳۳۹۱۶ Naval Architect EA ۱
۷۶ ۲۳۴۱۱۱ Agricultural Consultant VETASSESS ۱
۷۷ ۲۳۴۱۱۲ Agricultural Scientist VETASSESS ۱
۷۸ ۲۳۴۱۱۳ Forester VETASSESS ۱
۷۹ ۲۳۴۶۱۱ Medical Laboratory Scientist AIMS ۱
۸۰ ۲۳۴۷۱۱ Veterinarian AVBC ۱
۸۱ ۲۳۴۹۱۴ Physicist ACPSEM ۱
۸۲ ۲۴۱۱۱۱ Early Childhood (Pre-primary School) Teacher AITSL ۱
۸۳ ۲۴۱۴۱۱ Secondary School Teacher AITSL ۱
۸۴ ۲۴۱۵۱۱ Special Needs Teacher AITSL ۱
۸۵ ۲۴۱۵۱۲ Teacher of the Hearing Impaired AITSL ۱
۸۶ ۲۴۱۵۱۳ Teacher of the Sight Impaired AITSL ۱
۸۷ ۲۴۱۵۹۹ Special Education Teachers nec AITSL ۱
۸۸ ۲۵۱۲۱۱ Medical Diagnostic Radiographer ASMIRT ۱
۸۹ ۲۵۱۲۱۲ Medical Radiation Therapist ASMIRT ۱
۹۰ ۲۵۱۲۱۳ Nuclear Medicine Technologist ANZSNM ۱
۹۱ ۲۵۱۲۱۴ Sonographer ASMIRT ۱
۹۲ ۲۵۱۴۱۱ Optometrist OCANZ ۱
۹۳ ۲۵۱۹۱۲ Orthotist or Prosthetist AOPA ۱
۹۴ ۲۵۲۱۱۱ Chiropractor CCEA ۱
۹۵ ۲۵۲۱۱۲ Osteopath AOAC ۱
۹۶ ۲۵۲۴۱۱ Occupational Therapist OTC ۱
۹۷ ۲۵۲۵۱۱ Physiotherapist APC ۱
۹۸ ۲۵۲۶۱۱ Podiatrist ANZPAC ۱
۹۹ ۲۵۲۷۱۱ Audiologist VETASSESS ۱
۱۰۰ ۲۵۲۷۱۲ Speech Pathologist SPA ۱
۱۰۱ ۲۵۳۱۱۱ General Practitioner MBA ۱
۱۰۲ ۲۵۳۳۱۱ Specialist Physician (General Medicine) MBA ۱
۱۰۳ ۲۵۳۳۱۲ Cardiologist MBA ۱
۱۰۴ ۲۵۳۳۱۳ Clinical Haematologist MBA ۱
۱۰۵ ۲۵۳۳۱۴ Medical Oncologist MBA ۱
۱۰۶ ۲۵۳۳۱۵ Endocrinologist MBA ۱
۱۰۷ ۲۵۳۳۱۶ Gastroenterologist MBA ۱
۱۰۸ ۲۵۳۳۱۷ Intensive Care Specialist MBA ۱
۱۰۹ ۲۵۳۳۱۸ Neurologist MBA ۱
۱۱۰ ۲۵۳۳۲۱ Paediatrician MBA ۱
۱۱۱ ۲۵۳۳۲۲ Renal Medicine Specialist MBA ۱
۱۱۲ ۲۵۳۳۲۳ Rheumatologist MBA ۱
۱۱۳ ۲۵۳۳۲۴ Thoracic Medicine Specialist MBA ۱
۱۱۴ ۲۵۳۳۹۹ Specialist Physicians nec MBA ۱
۱۱۵ ۲۵۳۴۱۱ Psychiatrist MBA ۱
۱۱۶ ۲۵۳۵۱۱ Surgeon (General) MBA ۱
۱۱۷ ۲۵۳۵۱۲ Cardiothoracic Surgeon MBA ۱
۱۱۸ ۲۵۳۵۱۳ Neurosurgeon MBA ۱
۱۱۹ ۲۵۳۵۱۴ Orthopaedic Surgeon MBA ۱
۱۲۰ ۲۵۳۵۱۵ Otorhinolaryngologist MBA ۱
۱۲۱ ۲۵۳۵۱۶ Paediatric Surgeon MBA ۱
۱۲۲ ۲۵۳۵۱۷ Plastic and Reconstructive Surgeon MBA ۱
۱۲۳ ۲۵۳۵۱۸ Urologist MBA ۱
۱۲۴ ۲۵۳۵۲۱ Vascular Surgeon MBA ۱
۱۲۵ ۲۵۳۹۱۱ Dermatologist MBA ۱
۱۲۶ ۲۵۳۹۱۲ Emergency Medicine Specialist MBA ۱
۱۲۷ ۲۵۳۹۱۳ Obstetrician and Gynaecologist MBA ۱
۱۲۸ ۲۵۳۹۱۴ Ophthalmologist MBA ۱
۱۲۹ ۲۵۳۹۱۵ Pathologist MBA ۱
۱۳۰ ۲۵۳۹۱۷ Diagnostic and Interventional Radiologist MBA ۱
۱۳۱ ۲۵۳۹۱۸ Radiation Oncologist MBA ۱
۱۳۲ ۲۵۳۹۹۹ Medical Practitioners nec MBA ۱
۱۳۳ ۲۵۴۱۱۱ Midwife ANMAC ۱
۱۳۴ ۲۵۴۴۱۱ Nurse Practitioner ANMAC ۱
۱۳۵ ۲۵۴۴۱۲ Registered Nurse (Aged Care) ANMAC ۱
۱۳۶ ۲۵۴۴۱۳ Registered Nurse (Child and Family Health) ANMAC ۱
۱۳۷ ۲۵۴۴۱۴ Registered Nurse (Community Health) ANMAC ۱
۱۳۸ ۲۵۴۴۱۵ Registered Nurse (Critical Care and Emergency) ANMAC ۱
۱۳۹ ۲۵۴۴۱۶ Registered Nurse (Developmental Disability) ANMAC ۱
۱۴۰ ۲۵۴۴۱۷ Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) ANMAC ۱
۱۴۱ ۲۵۴۴۱۸ Registered Nurse (Medical) ANMAC ۱
۱۴۲ ۲۵۴۴۲۱ Registered Nurse (Medical Practice) ANMAC ۱
۱۴۳ ۲۵۴۴۲۲ Registered Nurse (Mental Health) ANMAC ۱
۱۴۴ ۲۵۴۴۲۳ Registered Nurse (Perioperative) ANMAC ۱
۱۴۵ ۲۵۴۴۲۴ Registered Nurse (Surgical) ANMAC ۱
۱۴۶ ۲۵۴۴۲۵ Registered Nurse (Paediatrics) ANMAC ۱
۱۴۷ ۲۵۴۴۹۹ Registered Nurses nec ANMAC ۱
۱۴۸ ۲۶۱۱۱۱ ICT Business Analyst ACS ۱
۱۴۹ ۲۶۱۱۱۲ Systems Analyst ACS ۱
۱۵۰ ۲۶۱۳۱۱ Analyst Programmer ACS ۱
۱۵۱ ۲۶۱۳۱۲ Developer Programmer ACS ۱
۱۵۲ ۲۶۱۳۱۳ Software Engineer ACS ۱
۱۵۳ ۲۶۲۱۱۲ ICT Security Specialist ACS ۱
۱۵۴ ۲۶۳۱۱۱ Computer Network and Systems Engineer ACS ۱
۱۵۵ ۲۶۳۳۱۱ Telecommunications Engineer EA ۱
۱۵۶ ۲۶۳۳۱۲ Telecommunications Network Engineer EA ۱
۱۵۷ ۲۷۱۱۱۱ Barrister SLAA ۱
۱۵۸ ۲۷۱۳۱۱ Solicitor SLAA ۱
۱۵۹ ۲۷۲۳۱۱ Clinical Psychologist APS ۱
۱۶۰ ۲۷۲۳۱۲ Educational Psychologist APS ۱
۱۶۱ ۲۷۲۳۱۳ Organisational Psychologist APS ۱
۱۶۲ ۲۷۲۳۹۹ Psychologists nec APS ۱
۱۶۳ ۲۷۲۵۱۱ Social Worker AASW ۱
۱۶۴ ۳۱۲۲۱۱ Civil Engineering Draftsperson EA/VETASSESS ۲
۱۶۵ ۳۱۲۲۱۲ Civil Engineering Technician VETASSESS ۲
۱۶۶ ۳۱۲۳۱۱ Electrical Engineering Draftsperson EA ۲
۱۶۷ ۳۱۲۳۱۲ Electrical Engineering Technician TRA ۲
۱۶۸ ۳۱۳۲۱۱ Radiocommunications Technician TRA ۲
۱۶۹ ۳۱۳۲۱۲ Telecommunications Field Engineer EA ۲
۱۷۰ ۳۱۳۲۱۳ Telecommunications Network Planner EA ۲
۱۷۱ ۳۱۳۲۱۴ Telecommunications Technical Officer or Technologist EA ۲
۱۷۲ ۳۲۱۱۱۱ Automotive Electrician TRA ۳
۱۷۳ ۳۲۱۲۱۱ Motor Mechanic (General) TRA ۳
۱۷۴ ۳۲۱۲۱۲ Diesel Motor Mechanic TRA ۳
۱۷۵ ۳۲۱۲۱۳ Motorcycle Mechanic TRA ۳
۱۷۶ ۳۲۱۲۱۴ Small Engine Mechanic TRA ۳
۱۷۷ ۳۲۲۲۱۱ Sheetmetal Trades Worker TRA ۳
۱۷۸ ۳۲۲۳۱۱ Metal Fabricator TRA ۳
۱۷۹ ۳۲۲۳۱۲ Pressure Welder TRA ۳
۱۸۰ ۳۲۲۳۱۳ Welder (First Class) TRA ۳
۱۸۱ ۳۲۳۲۱۱ Fitter (General) TRA ۳
۱۸۲ ۳۲۳۲۱۲ Fitter and Turner TRA ۳
۱۸۳ ۳۲۳۲۱۳ Fitter-Welder TRA ۳
۱۸۴ ۳۲۳۲۱۴ Metal Machinist (First Class) TRA ۳
۱۸۵ ۳۲۳۳۱۳ Locksmith TRA ۳
۱۸۶ ۳۲۴۱۱۱ Panelbeater TRA ۳
۱۸۷ ۳۳۱۱۱۱ Bricklayer TRA ۳
۱۸۸ ۳۳۱۱۱۲ Stonemason TRA ۳
۱۸۹ ۳۳۱۲۱۱ Carpenter and Joiner TRA ۳
۱۹۰ ۳۳۱۲۱۲ Carpenter TRA ۳
۱۹۱ ۳۳۱۲۱۳ Joiner TRA ۳
۱۹۲ ۳۳۲۲۱۱ Painting Trades Worker TRA ۳
۱۹۳ ۳۳۳۱۱۱ Glazier TRA ۳
۱۹۴ ۳۳۳۲۱۱ Fibrous Plasterer TRA ۳
۱۹۵ ۳۳۳۲۱۲ Solid Plasterer TRA ۳
۱۹۶ ۳۳۳۴۱۱ Wall and Floor Tiler TRA ۳
۱۹۷ ۳۳۴۱۱۱ Plumber (General) TRA ۳
۱۹۸ ۳۳۴۱۱۲ Airconditioning and Mechanical Services Plumber TRA ۳
۱۹۹ ۳۳۴۱۱۳ Drainer TRA ۳
۲۰۰ ۳۳۴۱۱۴ Gasfitter TRA ۳
۲۰۱ ۳۳۴۱۱۵ Roof Plumber TRA ۳
۲۰۲ ۳۴۱۱۱۱ Electrician (General) TRA ۳
۲۰۳ ۳۴۱۱۱۲ Electrician (Special Class) TRA ۳
۲۰۴ ۳۴۱۱۱۳ Lift Mechanic TRA ۱
۲۰۵ ۳۴۲۱۱۱ Airconditioning and Refrigeration Mechanic TRA ۱
۲۰۶ ۳۴۲۲۱۱ Electrical Linesworker TRA ۳
۲۰۷ ۳۴۲۲۱۲ Technical Cable Jointer TRA ۳
۲۰۸ ۳۴۲۳۱۳ Electronic Equipment Trades Worker TRA ۳
۲۰۹ ۳۴۲۳۱۴ Electronic Instrument Trades Worker (General) TRA ۳
۲۱۰ ۳۴۲۳۱۵ Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) TRA ۳
۲۱۱ ۳۵۱۳۱۱ Chef TRA ۳
۲۱۲ ۳۹۴۱۱۱ Cabinetmaker TRA ۳
۲۱۳ ۳۹۹۱۱۱ Boat Builder and Repairer TRA ۳
۲۱۴ ۳۹۹۱۱۲ Shipwright TRA ۳
۲۱۵ ۱۲۱۳۱۶ Horse Breeder TRA ۳
۲۱۶ ۲۲۴۷۱۱ Management Consultant TRA ۳

 

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.