ظرفیت ویزاهای مهارتی استرالیا (skill select)

 ظرفیت ویزاهای مهارتی استرالیا (skill select)

اداره‌ی مهاجرت استرالیا به تازگی ظرفیت مشاغل ویزاهای مهارتی را منتشر کرده است.

این بدین معناست که سقف تعداد دعوتنامه مشخص شده و بیشتر از این تعداد دعوتنامه صادر نخواهد شد. برای متقاضیان که از طریق برنامه های مهاجرتی مختلف برای ویزاهای مهارتی اقدام کرده اند تعداد دعوت نامه ها محدود خواهد بود.

بدین ترتیب اگر سقف دعوتنامه های یک ویزا پر شود تا سال بعد دعوتنامه ای برای این ویزا صادر نخواهد شد. در لیست جدید منتشر شده میتوانیم این تغییر را به وضوح ببینیم که سقف مشاغلی مانند مهندسی و پرستاری افزایش یافته و برعکس رشته ی IT professionals کاهش یافته است.

این ظرفیت های اعلام شده در خصوص ویزاهای : ویزای رجیونال  مهارتی سابکلاس ۴۹۱ و ویزای مهارتی سابکلاس ۱۹۰ است. سقف دعوت نامه های سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ به شرح زیر است.

 

کد مشاغل  عنوان سقف دعوتنامه ها برای سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱

دعوت نامه های صادر شده تا تاریخ  ۱۴/۰۷/۲۰۲۰

۱۳۳۱ Construction Managers ۷,۱۴۵ ۰
۱۳۳۲ Engineering Managers ۱,۴۷۴ ۰
۱۳۴۱ Child Care Centre Managers ۱,۰۰۰ ۰
۱۳۴۲ Health and Welfare Service Managers ۱,۶۶۶ ۰
۱۳۹۹ Other Specialist Managers ۴,۱۸۸ ۰
۲۱۱۱ Actors, Dancers and Other Entertainers ۱,۰۰۰ ۰
۲۱۱۲ Music Professionals ۱,۰۰۰ ۰
۲۱۲۱ Artistic Directors, Media Producers and ۱,۰۰۰ ۰
۲۲۱۱ Accountants* ۱,۰۰۰ ۰
۲۲۱۲ Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers ۱,۶۱۹ ۰
۲۲۴۱ Actuaries, Mathematicians and Statisticians ۱,۰۰۰ ۰
۲۲۴۳ Economists ۱,۰۰۰ ۰
۲۲۴۵ Land Economists and Valuers ۱,۰۰۰ ۰
۲۲۴۷ Management Consultant ۴,۵۲۶ ۰
۲۳۲۱ Architects and Landscape Architects ۱,۴۵۲ ۰
۲۳۲۲ Cartographers and Surveyors ۱,۰۰۰ ۰
۲۳۳۱ Chemical and Material Engineers ۱,۰۰۰ ۶۵
۲۳۳۲ Civil Engineering Professionals ۳,۹۱۹ ۱۴۱
۲۳۳۳ Electrical Engineers ۱,۳۴۸ ۹۸
۲۳۳۴ Electronic Engineers* ۱,۰۰۰ <20
۲۳۳۵ Industrial, Mechanical and Production Engineers* ۲,۶۸۲ ۴۸
۲۳۳۶ Mining Engineers ۱,۰۰۰ ۲۰
۲۳۳۹ Other Engineering Professionals* ۱,۰۰۰ <20
۲۳۴۱ Agricultural and Forensic Scientists ۱,۰۰۰ <20
۲۳۴۲ Chemists, Food and Wine Scientists ۱,۰۰۰ <20
۲۳۴۳ Environmental Scientists ۱,۲۹۵ ۰
۲۳۴۴ Geologists, Geophysicists and Hydrogeologists ۱,۰۰۰ ۰
۲۳۴۵ Life Scientists ۱,۰۰۰ <20
۲۳۴۶ Medical Laboratory Scientists ۱,۵۳۶ ۰
۲۳۴۷ Veterinarians ۱,۰۰۰ ۰
۲۳۴۹ Other Natural and Physical Science Professionals ۱,۰۵۶ ۰
۲۴۱۱ Early Childhood (Pre-primary School) Teachers ۳,۳۲۱ ۰
۲۴۱۴ Secondary School Teachers ۸,۷۱۶ ۰
۲۴۱۵ Special Education Teachers ۱,۷۲۱ ۰
۲۴۲۱ University Lecturers and Tutors ۵,۰۴۲ ۰
۲۵۱۲ Medical Imaging Professionals ۱,۰۰۰ <20
۲۵۱۴ Optometrists and Orthoptists ۱,۰۰۰ ۰
۲۵۱۹ Other Health Diagnostic and Promotion Professionals ۱,۰۰۰ ۰
۲۵۲۱ Chiropractors and Osteopaths ۱,۰۰۰ ۰
۲۵۲۴ Occupational Therapists ۱,۴۶۱ <20
۲۵۲۵ Physiotherapists ۱,۶۸۵ <20
۲۵۲۶ Podiatrists ۱,۰۰۰ ۰
۲۵۲۷ Speech Professionals and Audiologists ۱,۰۰۰ ۰
۲۵۳۱ General Practitioners and Resident Medical officers ۴,۲۵۷ <20
۲۵۳۳ Internal Medicine Specialists ۱,۰۰۰ <20
۲۵۳۴ Psychiatrists ۱,۰۰۰ ۴۰
۲۵۳۵ Surgeons ۱,۰۰۰ ۰
۲۵۳۹ Other Medical Practitioners ۱,۱۶۸ ۰
۲۵۴۱ Midwives ۱,۳۳۳ ۰
۲۵۴۴ Registered Nurses ۱۷,۸۵۹ ۰
۲۶۱۱ ICT Business and Systems Analysts* ۲,۲۷۳ ۰
۲۶۱۲ Multimedia Specialists and Web Developers ۱,۰۰۰ ۰
۲۶۱۳ Software and Applications Programmers ۸,۴۰۵ ۰
۲۶۲۱ Database and Systems Administrators and ICT Security Specialists ۲,۶۶۷ ۰
۲۶۳۱ Computer Network Professionals* ۲,۲۴۴ ۰
۲۶۳۳ Telecommunications Engineering Professionals ۱,۰۰۰ ۷۶
۲۷۱۱ Barristers ۱,۰۰۰ ۰
۲۷۱۳ Solicitors ۴,۵۳۵ ۰
۲۷۲۳ Psychologists ۱,۵۴۵ <20
۲۷۲۵ Social Workers ۱,۸۶۲ ۰
۳۱۲۲ Civil Engineering Draftspersons and Technicians ۱,۰۰۰ <20
۳۱۲۳ Electrical Engineering Draftspersons and Technicians ۱,۰۰۰ <20
۳۱۳۲ Telecommunications Technical Specialists ۱,۰۰۰ <20
۳۲۱۱ Automotive Electricians ۱,۰۰۰ ۰
۳۲۱۲ Motor Mechanics ۵,۲۰۵ ۰
۳۲۲۲ Sheetmetal Trades Workers ۱,۰۰۰ ۰
۳۲۲۳ Structural Steel and Welding Trades Workers ۴,۸۶۶ ۰
۳۲۳۲ Metal Fitters and Machinists ۶,۳۳۵ ۰
۳۲۳۳ Precision Metal Trades Workers ۱,۰۰۰ ۰
۳۲۴۱ Panel beaters ۱,۰۰۰ ۰
۳۳۱۱ Bricklayers and Stonemasons ۱,۷۱۲ ۰
۳۳۱۲ Carpenters and Joiners ۶,۸۱۲ ۰
۳۳۲۲ Painting Trades Workers ۳,۳۰۳ ۰
۳۳۳۱ Glaziers ۱,۰۰۰ ۰
۳۳۳۲ Plasterers ۱,۴۵۲ ۰
۳۳۳۴ Wall and Floor Tilers ۱,۰۰۰ ۰
۳۳۴۱ Plumbers ۵,۸۶۱ ۰
۳۴۱۱ Electricians ۸,۰۲۱ ۰
۳۴۲۱ Airconditioning and Refrigeration Mechanics ۱,۵۸۱ ۰
۳۴۲۲ Electrical Distribution Trades Workers ۱,۰۰۰ ۰
۳۴۲۳ Electronics Trades Workers ۲,۰۴۷ ۰
۳۵۱۳ Chefs ۲,۲۵۶ ۰
۳۶۱۱ Animal Attendants and Trainers ۱,۲۳۹ ۰
۳۹۴۱ Cabinetmakers ۱,۶۹۴ ۰
۳۹۹۱ Boat Builders and Shipwrights ۱,۰۰۰ ۰
۴۵۲۳ Sports Coaches, Instructors and Officials ۱,۲۶۲ ۰
۴۵۲۴ Sportspersons ۱,۰۰۰ ۰

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.