اعلام تعداد جایگاه های مهاجرتی سال ۲۰۲۲-۲۳

 اعلام تعداد جایگاه های مهاجرتی سال ۲۰۲۲-۲۳

برنامه ریزی پذیرش مهاجر برای تقویت بهبود اقتصادی استرالیا و انسجام اجتماعی در محیط پس از همه گیری بیماری کرونا طراحی شده است.
و همچنین تعداد جایگاه های نیروی کار ماهر به ۱۰۹۰۰۰ افزایش خواهد یافت.
برنامه مهاجرت سال جاری دارای سطح برنامه ریزی ۱۶۰۰۰۰ مکان با ترکیب زیر خواهد بود:
مهارت skill(۱۰۹۹۰۰ مکان) – برای بهبود ظرفیت تولیدی اقتصاد و پر کردن کمبود نیروی کار ماهر در بازار کار طراحی شده است.
خانواده family (۵۰۰۰۰ مکان) – که عمدتاً از ویزای partner تشکیل شده است که به استرالیایی ها یا مهاجران امکان می دهد به اعضای خانواده خارج از کشور خود بپیوندند و مسیرهایی را برای شهروندی آن ها نیز فراهم کنند.
واجدین شرایط خاص special eligibility (100 مکان) – این ویزا کسانی که در شرایط خاص قرار دارند را تحت پوشش قرار می دهد.
نیروی کار:
۳۰۰۰۰ جایگاه
‏Employer Sponsored

‏Skilled Independent
جایگاه ۱۶۶۵۲

‏Regional
جایگاه ۲۵۰۰۰

‏State/Territory Nominated
۲۰۰۰۰ جایگاه

‏Business Innovation & Investment
۹۵۰۰ جایگاه

‏Global Talent (Independent)
۸۴۴۸ جایگاه

‏Distinguished Talent
۳۰۰ جایگاه
مجموع
سال ۲۰۲۲-۲۳ ۱۰۹۹۰۰ جایگاه
سال ۲۰۲۱-۲۲ ۷۹۶۰۰ جایگاه

خانواده
‏Partner
‏(Demand driven)
۴۰۵۰۰ جایگاه

‏Partner
۶۰۰۰ جایگاه

‏Child
۳۰۰۰ جایگاه

‏Other Family
۵۰۰ جایگاه

مجموع
سال ۲۰۲۱-۲۲ ۷۷۳۰۰ جایگاه
سال ۲۰۲۲-۲۳ ۵۰۰۰۰ جایگاه

تعداد جایگاه موجود در هر ایالت

ACT ایالت مرکزی استرالیا
سابکلاس ۱۹۰: ۶۰۰ جایگاه
سابکلاس۴۹۱: ۱۴۰۰ جایگاه
‏Business Innovation and Investment Program (BIIP):
۳۰ جایگاه

NSW ایالت نیوثات ولز

سابکلاس۱۹۰: ۴۰۰۰ جایگاه
سابکلاس۴۹۱: ۳۶۴۰ جایگاه
‏Business Innovation and Investment Program (BIIP):
۲۲۰۰ جایگاه

VIC ایالت ویکتوریا

سابکلاس ۱۹۰: ۳۵۰۰ جایگاه
سابکلاس ۴۹۱: ۷۵۰ جایگاه
‏Business Innovation and Investment Program (BIIP):
۱۷۵۰ جایگاه
QLD ایالت کوئینز لند

سابکلاس ۱۹۰: ۱۱۸۰ جایگاه
سابکلاس ۴۹۱: ۹۵۰ جایگاه
‏Business Innovation and Investment Program (BIIP):
۱۴۰۰ جایگاه

NT ایالت شمالی
سابکلاس ۱۹۰: ۵۰۰ جایگاه
سابکلاس ۴۹۱: ۷۰۰ جایگاه
‏Business Innovation and Investment Program (BIIP):
۷۵ جایگاه
WA استرالیای غربی

سابکلاس ۱۹۰: ۲۱۰۰جایگاه
سابکلاس ۴۹۱: ۱۰۹۰ جایگاه
‏Business Innovation and Investment Program (BIIP):
۳۶۰جایگاه
SA استرالیای جنوبی

سابکلاس ۱۹۰: ۲۶۰۰جایگاه
سابکلاس ۴۹۱: ۳۳۳۰ جایگاه
‏Business Innovation and Investment Program (BIIP):
۱۰۰۰ جایگاه
TAS ایالت تاسمانیا

سابکلاس ۱۹۰: ۱۱۰۰جایگاه
سابکلاس ۴۹۱: ۲۲۰۰ جایگاه
‏Business Innovation and Investment Program (BIIP):
۴۵ جایگاه

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.