ویزای فرزند 101 با این ویزا کودک می تواند به عنوان اقامت دائم به استرالیا مهاجرت کند و حق تحصیل و دسترسی به خدمات درمانی داشته باشد .‏ در صورت واجد شرایط بودن ویزای فرزند 101 می‌تواند برای تابعیت استرالیا اقدام کند ‏. شرایط ویزای…