تمامی آزمون های تافل از تاریخ 1 آگوست 2019 به بعد به مدت 30 دقیقه کوتاه تر خواهند شد. ولی هیچگونه تغییری در ساختار امتحان صورت نگرفته است و فقط تعداد سوالات در بخش‌های Reading, Listening و Speaking کمتر شده است. ساختار آزمون تافل از…