در این جدول می توانید نمره مورد قبول زبان (IELTS, TOEFL, PTE, OET, CAE) جهت ویزای مهارت استرالیا را ببنید و از میزان امتیاز در پروسه اخذ ویزای استرالیا و مهاجرت به آن اطلاع پیدا کنید.

جهت اطلاع از شرایط مهاجرت به استرالیا و اخذ اقامت آن می توانید به مطلب “شرایط مهاجرت به استرالیا” رجوع کنید.

 

نوع مهارت

مدرک و نمره مورد نیاز در هر مدرک ده امتیاز

بیست امتیاز

حداقل نمره مهارت Listenning IELTS: نمره ۶

OET: نمره B

TOEFL iBT: نمره ۱۲

PTE Academic: نمره ۵۰

CAE: نمره ۱۶۹

IELTS: نمره ۷

OET: نمره B

TOEFL iBT: نمره ۲۴

PTE Academic: نمره ۶۵

CAE: نمره ۱۸۵

IELTS: نمره ۸

OET: نمره A

TOEFL iBT: نمره ۲۸

PTE Academic: نمره ۷۹

CAE: نمره ۲۰۰

حداقل نمره مهارت Reading IELTS: نمره ۶

OET: نمره B

TOEFL iBT: نمره ۱۳

PTE Academic: نمره ۵۰

CAE: نمره ۱۶۹

IELTS: نمره ۷

OET: نمره B

TOEFL iBT: نمره ۲۴

PTE Academic: نمره ۶۵

CAE: نمره ۱۸۵

IELTS: نمره ۸

OET: نمره A

TOEFL iBT: نمره ۲۹

PTE Academic: نمره ۷۹

CAE: نمره ۲۰۰

حداقل نمره مهارت Writing IELTS: نمره ۶

OET: نمره B

TOEFL iBT: نمره ۲۱

PTE Academic: نمره ۵۰

CAE: نمره ۱۶۹

IELTS: نمره ۷

OET: نمره B

TOEFL iBT: نمره ۲۷

PTE Academic: نمره ۶۵

CAE: نمره ۱۸۵

IELTS: نمره ۸

OET: نمره A

TOEFL iBT: نمره ۳۰

PTE Academic: نمره ۷۹

CAE: نمره ۲۰۰

حداقل نمره مهارت Speaking IELTS: نمره ۶

OET: نمره B

TOEFL iBT: نمره ۱۸

PTE Academic: نمره ۵۰

CAE: نمره ۱۶۹

IELTS: نمره ۷

OET: نمره B

TOEFL iBT: نمره ۲۳

PTE Academic: نمره ۶۵

CAE: نمره ۱۸۵

IELTS: نمره ۸

OET: نمره A

TOEFL iBT: نمره ۲۶

PTE Academic: نمره ۷۹

CAE: نمره ۲۰۰

حداقل مجموع نمرات IELTS: نمره ۶

OET: نمره B

TOEFL iBT: نمره ۶۰

PTE Academic: نمره ۵۰

CAE: نمره ۱۶۹

IELTS: نمره ۷

OET: نمره B

TOEFL iBT: نمره ۹۴

PTE Academic: نمره ۶۵

CAE: نمره ۱۸۵

IELTS: نمره ۸

OET: نمره A

TOEFL iBT: نمره ۱۱۰

PTE Academic: نمره ۷۹

CAE: نمره ۲۰۰

اخذ ویزای استرالیا

گروه مشاوره مهاجرتی و خدمات ویزای سابکلس استرالیا با مجوز رسمی از دولت استرالیا و وکلای رسمی، آماده هر گونه مشاوره و خدمات به شماست. همین الان فرم مشاوره مهاجرت به استرالیا را پر کنید.