لیست مشاغل دارای اولویت برای ویزای کار در سال 2020

توسط سرپرست اداره‌ی مهاجرت استرالیا  اعلام شد .

در این لیست 17 شغل از مشاغلی وجود دارد که استرالیا برای بهبود وضع اقتصاد و سلامت خود در طی دوره‌ی شیوع بیماری کووید 19 است نیاز دارد.

تمامی مشاغلی که در لیست مشاغل استرالیا هستند به قوت قبل باقی خواهند ماند اما این 17 رشته دارای اولویت هستند.

در لیست زیر می‌توانید 17 شغل دارای اولویت و کد(ANZSCO ) آنها را مشاهده کنید.

 • (Chief Executive or Managing Director                   (111111
 • (Construction Project Manager                             (133111
 • (Mechanical Engineer                                          (233512
 • (General Practitioner                                           (253111
 • (Resident Medical Officer                                     (253112
 • (Psychiatrist                                                       (253411
 • (Medical Practitioner nec                                      (253999
 • (Midwife                                                             (254111
 • (Registered Nurse (Aged Care)                             (254412
 • (Registered Nurse (Critical Care and Emergency)    (254415
 • (Registered Nurse (Medical)                                 (254418
 • (Registered Nurse (Mental Health)                        (254422
 • (Registered Nurse (Perioperative)                         (254423
 • (Registered Nurses nec                                       (254499
 • (Developer Programmer                                      (261312
 • (Software Engineer                                             (261313
 • (Maintenance Planner                                         (312911

این لیست و تمامی شغل های دارای اولویت ممکن است بعد از اتمام شیوع بیماری کووید 19 تغییر کند ولی در این دوره دولت استرالیا نیاز به افرادی با توانایی‌هایی است که به توانند به کشور استرالیا برای در آمدن از این بحران کمک کنند.