ماتریکس کانبرا دعوت نامه های خود را برای متقاضیان تحت ویزاهای سابکلاس 491 و 190 صادر کرد. در این راند که در تاریخ 9 ژانویه 2020 برگزار گردید جمعا 275 دعوت نامه صادر گردید.

ویزای سابکلاس 190

ماتریکس کانبرا جمعا برای ویزای مهارتی سابکلاس 190 تعداد 200 دعوت نامه صادر کرده است. امتیازهای متقاضیان بین 80 تا 145 بوده است.

ویزای سابکلاس 491 

تعداد 75 دعوت نامه برای این ویزا صادر شده است و امتیازهای موجود بین 75 تا 125 بوده است